ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Gemeentehuis

Kerkplein 3
9667 Horebeke

055/45 52 35
info@horebeke.be

Openingsuren

Maandag tot vrijdag:
09:00 - 12:00
Maandagavond:
17:00 - 19:30

Zoeken

Klimaat

Klimaatgezond

 

Horebeke warmt op voor klimaatgezonde acties

Op 27 mei heeft de gemeente Horebeke tijdens de gemeenteraad beslist om in te stappen op het
project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. Hiermee engageert de gemeente zich om de
klimaatproblematiek intergemeentelijk en met een langetermijnvisie aan te pakken. Eerste stap is een
eigen klimaatplan met horizon 2030.

Dat de gemeente Horebeke nu instapt op het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen, is geen
toeval. Klimaat is meer dan ooit een hot item en dit laat zich ook in Zuid-Oost-Vlaanderen voelen.

Dertien andere lokale besturen uit de regio engageerden zich in 2017 al in het project Klimaatgezond
Zuid-Oost-Vlaanderen om tegen 2030 40% minder CO 2 uit te stoten (mitigatie) en om de regio
veerkrachtig te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering (adaptatie). Met ondersteuning
van SOLVA | Streekoverleg en de Provincie Oost-Vlaanderen werd op 1 jaar tijd een regionaal
klimaatactieplan opgemaakt. Dit ambitieuze klimaatplan, dat vorige zomer door de 13 lokale besturen
werd goedgekeurd, staat nu klaar om uitgevoerd te worden.

Nieuwe ambassadeur voor het klimaat

Voor de gemeente Horebeke is het officiële engagement voor het klimaat helemaal nieuw.
Nog in 2019 zal de gemeente het Burgemeestersconvenant ondertekenen, het bredere Europese
kader op vlak van klimaatinitiatieven. Onder begeleiding van de Provincie zal de gemeente een
klimaatplan opmaken met maatregelen die tegemoetkomen aan doelstellingen op vlak van mitigatie
en adaptatie. Een duurzame langetermijnvisie vormt hierbij de rode draad.

Met de instap in het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen besliste de gemeente om in te
spelen op de opportuniteiten die een regionale klimaataanpak biedt. Door tot het project toe te treden,
kunnen de betrokken lokale besturen deel uitmaken van een netwerk waarin expertise gedeeld kan
worden en uitvoering van maatregelen voorbereid en uitgetest.

Meteen over naar actie

De gemeente Horebeke zal alvast drie maatregelen uit het regionale klimaatplan mee trekken en
toepassen op het eigen grondgebied. Het gaat om:

 • Rationaliseren van de openbare verlichting
 • Adviseren en ondersteunen bij energetische renovaties (i.s.m. Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert, Wortegem-Petegem en Aalst)
 • Bestrijden van erosie i.s.m. de landbouwers (Brakel, Lede, Maarkedal, Zwalm en Wortegem-Petegem)

Brochure 2020

 

 

Lees verder


Klimaatgezond

Op 27 mei 2019 heeft de gemeente Horebeke tijdens de gemeenteraad beslist om in te stappen op het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen en toe te treden tot het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie. Hiermee engageert de gemeente zich om de klimaatproblematiek intergemeentelijk en met een langetermijnvisie aan te pakken. Eerste stap is een eigen klimaatplan met horizon 2030.

Dat de gemeente Horebeke nu instapt op het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen, is geen toeval. Klimaat is meer dan ooit een hot item en dit laat zich ook in Zuid-Oost-Vlaanderen voelen.

Dertien andere lokale besturen uit de regio engageerden zich ook reeds in het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten (mitigatie) en om de regio veerkrachtig te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering (adaptatie). Met ondersteuning van SOLVA | Streekoverleg en de Provincie Oost-Vlaanderen werd op 1 jaar tijd een regionaal klimaatactieplan opgemaakt.

Onder begeleiding van de Provincie startte Horebeke in januari 2021 met de opmaak van het klimaatplan met als eerste luik het mitigatieplan. In het najaar zal het klimaatadaptatieplan worden uitgewerkt. Een duurzame langetermijnvisie vormt hierbij de rode draad.

Het mitigatieluik omvat klimaatmaatregelen die de CO2-uitstoot beperken bij huishoudens (woningen), mobiliteit, tertiaire gebouwen en het gemeentebestuur (gemeentelijke gebouwen, gemeentelijke vloot en openbare verlichting). Het adaptatieluik zoomt in op maatregelen die ons beschermen tegen droogte, hitte, wateroverlast en erosie.

Met de instap in het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen besliste de gemeente om in te spelen op de opportuniteiten die een regionale klimaataanpak biedt. Door tot het project toe te treden, kunnen de betrokken lokale besturen deel uitmaken van een netwerk waarin expertise gedeeld kan worden en uitvoering van maatregelen voorbereid en uitgetest.

Meteen over naar actie

 • In Horebeke is reeds 90% van de openbare verlichting verled. Eind 2021 zou mogelijks alle openbare verlichting verled zijn
 • Samen met Erosiesteunpunt Oost-Vlaanderen wil Horebeke de erosieproblematiek bestrijden i.s.m. landbouwers
 • Aan de hand van het Riviercontract Zwalmbeek wil Horebeke de waterproblematiek in het stroomgebied van de Peerdestokbeek tegengaan
 • Eind oktober 2020 startte Horebeke met de opmaak van een hemelwaterplan in samenwerking met Farys
 • Op 1 maart 2021 werd de eerste thematische werkgroep georganiseerd waarbij het klimaatvriendelijk (renovatie, verwarming, …) maken van woningen centraal staat.
 • Op 22 april 2021 werd een Klimaattafel georganiseerd. Ideeën en suggesties om Horebeke energiezuiniger, veiliger en aangenamer te maken, konden hier aangebracht en toegelicht worden.

Lees verder


Plannen betreffende de Ruimtelijke Ordening

Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan - Voorontwerp

Iedereen heeft plaats nodig om te wonen te werken en te ontspannen, maar onze beschikbare ruimte raakt stilaan opgebruikt. De Provincie maakt daarom werk van een nieuw Ruimtelijk Beleidsplan met daarin de langetermijnvisie voor het gebruik van de ruimte in Oost-Vlaanderen. Ze kijkt daarbij richting 2050. Dat lijkt veraf, maar dat is het eigenlijk niet. De indeling van onze ruimte vandaag heeft gevolgen op lange termijn, dus moeten we goed nadenken en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen steeds voor ogen houden.

Ook jouw mening telt! Je kan op verschillende momenten jouw mening laten horen. In het najaar van 2019 kan je ons voorbereidend werk bekijken en jouw suggesties met ons delen, tijds de raadpleging van de conceptnota. Hou zeker de website in de gaten voor meer info over toekomstige participatiemomenten:

www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050

 

Gewestplan

Vroeger maakte de overheid gewestplannen. Sinds 2000 gebeuren geen nieuwe gewestplanwijzigingen meer. Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) vervangen geleidelijk aan de bestaande gewestplannen. Enkel waar nog geen ruimtelijk uitvoeringsplan geldt, is het gewestplan nog van kracht.

U kunt de gewestplannen binnen de Provincie Oost-Vlaanderen hier raadplegen.

 

Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan. Het geeft een bindende waarde aan alle overheidsbeslissingen en legt voor een bepaald gebied bijvoorbeeld vast welke activiteiten er mogen plaatsvinden of aan welke stedenbouwkundige voorschriften een gebouw in een bepaalde zone moet voldoen.

Een RUP kan opgemaakt worden op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau. De overheid beslist wanneer een ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgesteld. Het lagere gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringplan (GRUP) kan niet ingaan tegen de hogere Vlaamse en provinciale uitvoeringsplannen.

U kan hier de toelichtingsnota’s aantreffen met betrekking tot volgende GRUP’s:

 

Ruimtelijk Structuurplan

Een ruimtelijk structuurplan kan opgemaakt worden op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau.

Omwille van de uitdagingen die de steden en gemeenten hebben inzake ruimtelijk beleid, is het belangrijk dat iedere gemeente zelf nadenkt over de ruimtelijke ontwikkeling van haar grondgebied en een korte en lange termijn visie hierop uitwerkt. Binnen het beleidskader dat het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het provinciaal ruimtelijk structuurplan aanreiken, kan de gemeente haar eigen ruimtelijk beleid uitstippelen.

Een structuurplan geeft keuzes aan in verband met de ruimtelijke ontwikkeling van een gebied. Deze keuzes worden gemaakt op basis van een inzicht in de kwaliteiten en de problemen die de ruimte vandaag kent. Het structuurplan geeft ook richtlijnen voor grond- en ruimtegebruik aan. Alle ruimtebehoevende activiteiten komen erin aan bod. Een structuurplan belicht voornamelijk algemene principes. U zal er dus geen uitspraken over een individuele kavel of over specifieke problemen in terugvinden. Het is geen bodembestemmingsplan. Het bevat de krijtlijnen voor wat later een nieuw beleid inzake ruimtelijke ordening moet worden. 

Een structuurplan bindt enkel de overheid. Dat wil zeggen dat de gemeente en de andere overheden zich moeten schikken naar wat in het structuurplan wordt vastgelegd. De ruimtelijke uitvoeringsplannen die worden opgemaakt als uitwerking van het structuurplan, zijn verordenend. Dat wil zeggen dat zij ook door de burger moeten worden nageleefd.

De gemeenteraad heeft op 12 juni 2001 beslist tot de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. In de gemeenteraad van 26 juli 2010 werd het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voorlopig vastgesteld. Het ontwerp werd goedgekeurd door de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen en het Gemeentelijk RSP verscheen in het Belgisch Staatsblad in 2012.

Het beschikken over een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is één van de vijf voorwaarden zodat de gemeente Horebeke zelfstandig stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen kan afleveren.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Horebeke is tevens integraal online te raadplegen.

 

Bijzondere plannen van aanleg (BPA'S)

Een bijzonder plan van aanleg (BPA) is een beleidsdocument waarin de gemeentelijke visie wordt uitgedrukt omtrent de toekomstige ruimtelijke ordening. Een BPA heeft meestal betrekking op een deel van het gemeentelijk grondgebied. 

In Horebeke zijn volgende BPA’s van toepassing: 

Een BPA is hiërarchisch ondergeschikt aan het gewestplan. De voorschriften die opgenomen zijn in een BPA zijn niet alleen bindend voor de overheid, maar ook rechtstreeks toepasselijk op de particulieren. Een bestuur kan geen stedenbouwkundige vergunning afleveren die in strijd zou zijn met een goedgekeurd BPA.

Het BPA bestaat uit een kaarttekening met grafisch ingekleurde bestemmingszones en voorschriften met betrekking tot deze zones.

Vanaf 2010 kunnen BPA's niet meer herzien of gewijzigd worden. Delen van, of volledige BPA's, dienen in de toekomst vervangen te worden door ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's).

 

Geopunt

Geopunt  is de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie. Het geoportaal maakt geografische informatie toegankelijk voor overheidsinstanties, burgers, organisaties en bedrijven. U vindt er ondermeer kaarten van de administratieve percelen, het Gewestplan, kaarten betreffende de overstromingsgevoelige gebieden, Biologische waarderingskaarten, enzoverder. Geopunt brengt deze maatschappelijk relevante geografische gegevens en diensten op een slimme en gebruiksvriendelijke wijze bijeen. Zo kan u de kaarten laten overlappen, opzoeken op adres, …

Het geoportaal vormt het Vlaamse knooppunt in een Europese geografische data-infrastructuur en voldoet aan de vereisten van de Europese INSPIRE-richtlijn.

 

Inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid

De Vlaamse overheid heeft recent werk gemaakt van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van  

 • Gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
 • Voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
 • Niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
  • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
  • de federale overheid
  • een buurland

Via het portaal krijgt u vlot toegang tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt. 

Voor meer info kunt u terecht bij Katrien Debeuckelaere: katrien.debeuckelaere@vlaanderen.be en bij An Maeyens: an.maeyens@vlaanderen.be

Lees verder


Schrijf je in voor de energie-fit sessies

Wil jij je woning energiezuiniger maken? Top!

Het klimaat én je portemonnee zullen je dankbaar zijn

Hoe je jouw huis best energiefit maakt, leer je tijdens onze gratis infosessies

Schrijf je snel in voor een online Energiefit-sessie. Je komt er alles te weten over dak-, raam- en muurisolatie, energiezuinig verwarmen en ventileren!

De Energiefit-sessies gaan door in juni, op dinsdag en woensdag van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Ontdek de volledige kalender met inschrijflinks op https://www.so-lva.be/energiefit-sessies

Lees verder


Groepsaankoop zonnepanelen Zuid-Oost-Vlaanderen

Energiehuis BEA organiseert een groepsaankoop  voor zonnepanelen voor alle inwoners van Zuid-Oost-Vlaanderen. Zonnepanelen plaatsen is immers een duurzame keuze die bijdraagt aan een klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. Het is bovendien een slimme keuze: je bespaart energiekosten, er is altijd energie én het is goed voor het klimaat. Inschrijven op de groepsaankoop is vrijblijvend en kan nog tot 30 september 2020. Voor meer informatie kunt u terecht op: https://www.energiegroepsaankoop.be/zonnepanelen-zuid-oost-vlaanderen/

Lees verder


Groepsaankoop groene stroom - doe mee voor een voordelig en groen energiecontract!

Groepsaankoop groene stroom - doe mee voor een voordelig en groen energiecontract!

Betaal jij net als vele anderen te veel voor je energiefactuur? Wil jij ook je steentje bijdragen aan het klimaat? Schrijf je dan vrijblijvend en eenvoudig in voor de nieuwe groepsaankoop 100% Belgische groene stroom en aardgas van de Provincie Oost-Vlaanderen. Dit jaar viert de groepsaankoop zijn 10de jubileum. Om dit heugelijke nieuws te vieren kan je bovendien kans maken op 1 jaar Belgische groene stroom!

Inschrijven kan nog tot en met 1 februari via www.oost-vlaanderen.be/groenestroom of na afspraak in het gemeentehuis van Horebeke. Komt u graag ter plaatse in het gemeentehuis? Maak eerst een afspraak met energieconsulent Bart Van Hulle nr. 0489/812 159. Zo houden we ons samen aan de Coronamaatregelen.

Lees verder


Klimaatplan

Download hier het klimaatplan.

Lees verder


Schrijf je in voor de klimaattafel

Op 22.04 wordt online een klimaattafel georganiseerd voor Horebeke. Schrijf je in via email op info@horebeke.be

Meer info vindt u via deze link

Lees verder


Groepsaankoop regentonnen van 19.04 tot 30.05.2022

Van 19 april tot 30 mei 2022 kunnen alle inwoners van Horebeke een duurzame regenton aankopen aan een interessante prijs via een groepsaankoop.  De actie kadert in de Zuid-Oost-Vlaamse campagne #1000regentonnen.  Het streefdoel is dat er in onze regio duizend regentonnen bijkomen, goed voor 300.000 m³ wateropvang. 

Horebeke ondersteunt deze actie maar al te graag. Zo bouwen we mee aan de doelstelling uit het Lokaal Energie-en Klimaatplan om 1m³ water op te vangen per inwoner.  

Het belang van wateropvang

Regenwater is een kostbaar goed.  Droge zomers met een tekort aan water vormen een probleem voor landbouw en natuur.  En een teveel aan water leidt tot wateroverlast, soms met vernietigende kracht.  Met een regenton vang je hemelwater op zodat er minder naar de riool wegvloeit. Je kan het gebruiken in je tuin of om je auto of fiets te wassen. Zo bespaar je heel wat liters op je stadswaterverbruik. Regenwater bevat nauwelijks kalk, waardoor het goed is voor je bloemen en planten.

Met een regenton doe je goed voor de natuur, bespaar je op je waterfactuur en help je mee om Horebeke klimaatbestendig te maken.

Zo bestel je jouw regenton

De campagne #1000regentonnen start op 19 april.  Vanaf die dag kan je op de website www.1000regentonnen.be een regenton bestellen. Je kan kiezen uit drie types: een standaardton, een muurmodel en een designmodel met bloembak. Het zijn stuk voor stuk kwalitatieve, duurzame en weerbestendige tonnen.

Je ton wordt thuis geleverd. Als je wil, kan je ze bij de levering laten aansluiten op je regenpijp.

De groepsaankoop regentonnen is een initiatief van streekintercommunale SOLVA in samenwerking met afvalintercommunales ILVA en IVLA.

Lees verder


Groepsaankoop zonnepanelen

 

Doe  jij mee aan de vierde groepsaankoop zonnepanelen?

Voordelen:

 • Zonnepanelen zijn duurzaam en dragen bij aan een klimaatgezond Oost-Vlaanderen.
 • Ze zijn een interessante investering die meer opbrengt dan je spaargeld op de bank.
 • Via de groepsaankoop krijg je een scherpere prijs voor de aankoop en de plaatsing van zonnepanelen.

Hoe deelnemen?

 • Inschrijven: je kunt vanaf 1 april tot en met 7 mei gratis en vrijblijvend inschrijven.
 • Veiling: op 8 mei vindt de veiling plaats. Enkel leveranciers die het kwalificatieproces met positief resultaat hebben doorlopen, mogen deelnemen aan de veiling en hun scherpste prijs bieden.
 • Persoonlijk voorstel: vanaf 28 mei ontvang je een persoonlijk voorstel op basis van jouw inschrijvingsgegevens met een indicatie van jouw rendement.

Jij kiest! 
Vind je het niet interessant? Dan ben je aan niets verbonden.
Vind je het aanbod interessant? Alleen dan accepteer je het persoonlijk voorstel voor 5 juli.


Ik schrijf me in!

Lees verder