Maatregelen COVID-19: steunmaatregelen voor ondernemers

Op www.info-coronavirus.be kan je een overzicht vinden met betrekking tot gevolgen, preventiemaatregelen en richtlijnen. Wie vragen heeft over de economie kan terecht op het nummer 0800 120 33.

 

Uw bedrijf terug opstarten in tijden van Corona? 
Download hier de gids.

 

Wil je opgenomen worden in het overzicht van de openingsuren van de handelaren in tijden van Corona?

Vul dit formulier in.
 

Vlaamse Regering

 • Voor zaken die permanent gesloten worden:  éénmalige premie van 4.000 euro per zaak. 
 • Voor winkels die enkel in de weekends sluiten: éénmalige premie 2.000 euro per zaak.
 • Als het langer zou duren dan drie weken, komt er in beide gevallen een dagvergoeding bij van 160 euro per dag.
 • Deze vergoeding is er ook voor zaken die op afhaal/thuislevering overschakelen
 • Voor alle ondernemingen: De Vlaamse regering trekt 100 miljoen euro extra uit voor crisiswaarborgen voor de ondernemingen die in financiële moeilijkheden komen. Die kan je gebruiken als waarborg voor een overbruggingskrediet bij de bank indien nodig.
 • Geen sociale bijdragen voor één kwartaal.
 • Uitstel onroerende voorheffing tot na september.

Er zijn daarnaast nog een reeks economische maatregelen voor ondernemingen (oa. tijdelijke werkloosheid). Voor een volledig overzicht hiervan: zie www.unizo.be/coronasteunmaatregelen.

FOD Financien

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen steunmaatregelen vragen bij de FOD Financien. Deze steunmaatregelen moeten financiële ademruimte geven en de schuldenaars toelaten om hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen.  

Welke ondernemingen?  

De natuurlijke- of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer (KBO):

 • ongeacht hun activiteitensector
 • die daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, en dit ook kunnen aantonen (vb. een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties, gevolgen van een “kettingreactie” met partnerondernemingen,…)  

De steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die, onafhankelijk van het coronavirus, structurele betaalmoeilijkheden kennen.

Welke schulden?

 • bedrijfsvoorheffing
 • btw
 • personenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • rechtspersonenbelasting

Welke termijn?

Aanvraag in te dienen tegen uiterlijk 30 juni 2020

Welke maatregelen?

 • afbetalingsplan
 • vrijstelling van nalatigheidsinteresten
 • kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling

Welke voorwaarden?

 • het naleven van de voorwaarden voor het indienen van de aangiften  
 • de schulden mogen niet voortvloeien uit fraude

De steunmaatregelen zullen worden ingetrokken wanneer:

 • het toegestane afbetalingsplan niet werd nageleefd, behalve wanneer de schuldenaar tijdig contact opneemt met de administratie
 • er een collectieve insolventieprocedure ontstaat (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, …)                      

Welke stappen?

 • één aanvraag per schuld, die geldt voor alle maatregelen
 • op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht
 • via dit formulier (DOCX, 21.74 KB)
 • per e-mail of per brief aan het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van uw woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon).

U zal een antwoord ontvangen binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf het indienen van uw aanvraag.

FOD Economie

Tijdens de ministerraad van vrijdag 6 maart 2020 heeft de federale regering verschillende maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van bedrijven en zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van Covid-19.

Die maatregelen zijn er op gericht om

 • ondernemingen die getroffen zijn in staat te stellen hun werknemers tijdelijk werkloos te maken om de werkgelegenheid te behouden,
 • te voorzien in regelingen voor spreiding, uitstel en vrijstelling van betaling van sociale bijdragen, voorheffing en sociale en fiscale belastingen voor ondernemingen en zelfstandigen.

Tijdelijke werkloosheid door overmacht

De tijdelijke werkloosheid door overmacht wordt verlengd met drie maanden, tot 30 juni 2020. Tijdelijke werkloosheid door overmacht kan ook ingeroepen worden in afwachting van de erkenning als onderneming in moeilijkheden. Ondernemingen hebben die erkenning nodig om bedienden wegens economische redenen tijdelijk werkloos te stellen. De erkenning van tijdelijke werkloosheid door overmacht gebeurt binnen de drie à vier dagen.

Uitkeringen tijdelijke werkloosheid verhoogd

De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische redenen als overmacht – worden voor een periode van drie maanden verhoogd van 65 naar 70 %. Bedoeling is om het inkomensverlies voor de getroffen werknemers te beperken.

Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen

Voor de socialezekerheidsbijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020 wordt Covid-19 aanvaard als een factor die minnelijke betalingstermijnen mogelijk maakt.

Betalingsplan btw

Als de schuldenaar kan aantonen dat zijn betalingsmoeilijkheden verband houden met Covid-19 wordt het mogelijk om btw-aflossingen te spreiden en kan hij vrijgesteld worden van de gebruikelijke boetes.

Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing

Ook voor de bedrijfsvoorheffing zal het mogelijk zijn stortingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de boetes, volgens dezelfde voorwaarden.

Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting

Voor zover wordt aangetoond dat de belastingplichtige betalingsmoeilijkheden heeft door Covid-19, is het mogelijk uitstel van betaling te vragen voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting.

Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen

Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen.

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Voor de socialezekerheidsbijdragen voor de eerste twee kwartalen van het jaar 2020 wordt het uitstel met een jaar zonder nalatigheidsinteresten toegestaan, evenals de vrijstelling van betaling van de socialezekerheidsbijdragen. Opnieuw op voorwaarde dat er een aantoonbaar verband is met Covid-19.

Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)

Onder dezelfde voorwaarde komen zelfstandigen in hoofdberoep in aanmerking voor het overbruggingsrecht op grond van gedwongen stopzetting van de activiteit, zodra die langer dan een week duurt. De financiële steun bedraagt 1..266,37 euro per maand zonder gezinslast en 1.582,46 euro met gezinslast.

Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

Voor alle federale overheidsopdrachten zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen, voor zover wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan Covid-19.

Toegevoegd op vrijdag 13 maart 2020