Nieuwe oproep kandidaten InterGecoro

De gemeenten Brakel en Horebeke organiseren samen een “intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening Brakel – Horebeke” (intergecoro Brakel – Horebeke).

Dit is een officiële adviesraad met als voornaamste taken:
• advies te verlenen over het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, het ruimtelijk beleidsplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en stedenbouwkundige verordeningen;
• advies te verlenen over alle ruimtelijke vraagstukken die door de gemeenteraden voor advies aan de commissie worden voorgelegd;
• op eigen initiatief binnen haar materiële en territoriale bevoegdheid te adviseren, opmerkingen te maken en voorstellen te doen, over bijvoorbeeld jaarprogramma’s of het vergunningenbeleid.

De Intergecoro Brakel – Horebeke bestaat uit 13 leden (8 leden namens de maatschappelijke geledingen en 5 deskundigen).
• 8 effectieve leden en 8 plaatsvervangers worden voorgedragen namens de maatschappelijk geledingen.
– de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer milieu- en natuurverenigingen
– de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van werkgevers of zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van handelaars of landbouwers
– de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van handelaars
– de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van landbouwers
• 5 deskundigen (1 voorzitter, 4 effectieve leden en 4 plaatsvervangers) met als profiel:
– professioneel bezig met ruimtelijke ordening, zoals ruimtelijke planning, landschappelijke of stedenbouwkundige inrichting, verkeerskunde, ruimtelijk onderzoek, milieu-effecten, sociale geografie
– voldoende beschikbaar en gemotiveerd om rapporten door te nemen, te vergaderen en tot een advies te komen, steeds met de geldende ruimtelijke structuurplannen en
de Beleidsplannen Ruimte voor ogen
– onafhankelijk, zowel van politiek als van drukkingsgroepen. Dit wil zeggen dat hij/zij afstand kan nemen van politiek , maar niet noodzakelijk politiek onafhankelijk of ongebonden dient te zijn
– heeft voeling met wat er in de regio leeft inzake ruimtelijk beleid

De Intergecoro-leden moeten voeling hebben met wat in Brakel en Horebeke leeft. Zij moeten inzicht hebben en minstens vertrouwd zijn met ruimtelijke ordening. In alle geval moetenzij bereid zijn zich ermee vertrouwd te maken. Zij moeten voldoende bereid zijn om ambtelijke rapporten op een korte tijd door te nemen, om zich een inhoudelijk beeld te vormen van een bepaalde ruimtelijke problematiek en om er over te vergaderen om tot een advies te komen dat in overeenstemming is met de reglementering. Zij moeten voldoende mondig zijn om zich te kunnen mengen in een discussie.
Als lid van de Intergecoro Brakel – Horebeke kan je als deskundige of vertegenwoordiger van een maatschappelijke geleding jouw stem laten horen en laten meetellen in aangelegenheden rond ruimtelijke ordening.

Elke kandidatuur dient gemotiveerd en onderbouwd te zijn met o.m. opleiding, diploma’s, ervaring en beschikbaarheid.
De leden van de Intergecoro Brakel – Horebeke zijn gehouden een deontologische code na te leven.

Kandidaten namens een “maatschappelijke geleding” dienen voorgedragen te worden door de desbetreffende maatschappelijke geleding. M.a.w. men kan zich niet kandidaat stellen namens een maatschappelijke geleding.

De kandidaturen dienen ingediend te worden bij:

Interlokale vereniging Intergecoro Brakel – Horebeke, p/a Marktplein 1, 9660 Brakel of via e-mail via jurgen.demets@brakel.be

Meer informatie kan verkregen worden bij jurgen.demets@brakel.be, tel.: 055 43 17 50.

Toegevoegd op vrijdag 24 januari 2020