ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Gemeentehuis

Kerkplein 3
9667 Horebeke

055/45 52 35
info@horebeke.be

Openingsuren

Maandag tot vrijdag:
09:00 - 12:00
Maandagavond:
17:00 - 19:30

Plannen betreffende de Ruimtelijke Ordening

Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan - Voorontwerp

Iedereen heeft plaats nodig om te wonen te werken en te ontspannen, maar onze beschikbare ruimte raakt stilaan opgebruikt. De Provincie maakt daarom werk van een nieuw Ruimtelijk Beleidsplan met daarin de langetermijnvisie voor het gebruik van de ruimte in Oost-Vlaanderen. Ze kijkt daarbij richting 2050. Dat lijkt veraf, maar dat is het eigenlijk niet. De indeling van onze ruimte vandaag heeft gevolgen op lange termijn, dus moeten we goed nadenken en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen steeds voor ogen houden.

Ook jouw mening telt! Je kan op verschillende momenten jouw mening laten horen. In het najaar van 2019 kan je ons voorbereidend werk bekijken en jouw suggesties met ons delen, tijds de raadpleging van de conceptnota. Hou zeker de website in de gaten voor meer info over toekomstige participatiemomenten:

www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050

 

Gewestplan

Vroeger maakte de overheid gewestplannen. Sinds 2000 gebeuren geen nieuwe gewestplanwijzigingen meer. Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) vervangen geleidelijk aan de bestaande gewestplannen. Enkel waar nog geen ruimtelijk uitvoeringsplan geldt, is het gewestplan nog van kracht.

U kunt de gewestplannen binnen de Provincie Oost-Vlaanderen hier raadplegen.

 

Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan. Het geeft een bindende waarde aan alle overheidsbeslissingen en legt voor een bepaald gebied bijvoorbeeld vast welke activiteiten er mogen plaatsvinden of aan welke stedenbouwkundige voorschriften een gebouw in een bepaalde zone moet voldoen.

Een RUP kan opgemaakt worden op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau. De overheid beslist wanneer een ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgesteld. Het lagere gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringplan (GRUP) kan niet ingaan tegen de hogere Vlaamse en provinciale uitvoeringsplannen.

U kan hier de toelichtingsnota’s aantreffen met betrekking tot volgende GRUP’s:

 

Ruimtelijk Structuurplan

Een ruimtelijk structuurplan kan opgemaakt worden op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau.

Omwille van de uitdagingen die de steden en gemeenten hebben inzake ruimtelijk beleid, is het belangrijk dat iedere gemeente zelf nadenkt over de ruimtelijke ontwikkeling van haar grondgebied en een korte en lange termijn visie hierop uitwerkt. Binnen het beleidskader dat het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het provinciaal ruimtelijk structuurplan aanreiken, kan de gemeente haar eigen ruimtelijk beleid uitstippelen.

Een structuurplan geeft keuzes aan in verband met de ruimtelijke ontwikkeling van een gebied. Deze keuzes worden gemaakt op basis van een inzicht in de kwaliteiten en de problemen die de ruimte vandaag kent. Het structuurplan geeft ook richtlijnen voor grond- en ruimtegebruik aan. Alle ruimtebehoevende activiteiten komen erin aan bod. Een structuurplan belicht voornamelijk algemene principes. U zal er dus geen uitspraken over een individuele kavel of over specifieke problemen in terugvinden. Het is geen bodembestemmingsplan. Het bevat de krijtlijnen voor wat later een nieuw beleid inzake ruimtelijke ordening moet worden. 

Een structuurplan bindt enkel de overheid. Dat wil zeggen dat de gemeente en de andere overheden zich moeten schikken naar wat in het structuurplan wordt vastgelegd. De ruimtelijke uitvoeringsplannen die worden opgemaakt als uitwerking van het structuurplan, zijn verordenend. Dat wil zeggen dat zij ook door de burger moeten worden nageleefd.

De gemeenteraad heeft op 12 juni 2001 beslist tot de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. In de gemeenteraad van 26 juli 2010 werd het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voorlopig vastgesteld. Het ontwerp werd goedgekeurd door de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen en het Gemeentelijk RSP verscheen in het Belgisch Staatsblad in 2012.

Het beschikken over een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is één van de vijf voorwaarden zodat de gemeente Horebeke zelfstandig stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen kan afleveren.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Horebeke is tevens integraal online te raadplegen.

 

Bijzondere plannen van aanleg (BPA'S)

Een bijzonder plan van aanleg (BPA) is een beleidsdocument waarin de gemeentelijke visie wordt uitgedrukt omtrent de toekomstige ruimtelijke ordening. Een BPA heeft meestal betrekking op een deel van het gemeentelijk grondgebied. 

In Horebeke zijn volgende BPA’s van toepassing: 

Een BPA is hiërarchisch ondergeschikt aan het gewestplan. De voorschriften die opgenomen zijn in een BPA zijn niet alleen bindend voor de overheid, maar ook rechtstreeks toepasselijk op de particulieren. Een bestuur kan geen stedenbouwkundige vergunning afleveren die in strijd zou zijn met een goedgekeurd BPA.

Het BPA bestaat uit een kaarttekening met grafisch ingekleurde bestemmingszones en voorschriften met betrekking tot deze zones.

Vanaf 2010 kunnen BPA's niet meer herzien of gewijzigd worden. Delen van, of volledige BPA's, dienen in de toekomst vervangen te worden door ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's).

 

Geopunt

Geopunt  is de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie. Het geoportaal maakt geografische informatie toegankelijk voor overheidsinstanties, burgers, organisaties en bedrijven. U vindt er ondermeer kaarten van de administratieve percelen, het Gewestplan, kaarten betreffende de overstromingsgevoelige gebieden, Biologische waarderingskaarten, enzoverder. Geopunt brengt deze maatschappelijk relevante geografische gegevens en diensten op een slimme en gebruiksvriendelijke wijze bijeen. Zo kan u de kaarten laten overlappen, opzoeken op adres, …

Het geoportaal vormt het Vlaamse knooppunt in een Europese geografische data-infrastructuur en voldoet aan de vereisten van de Europese INSPIRE-richtlijn.

 

Inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid

De Vlaamse overheid heeft recent werk gemaakt van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van  

  • Gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
  • Voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
  • Niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
    • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
    • de federale overheid
    • een buurland

Via het portaal krijgt u vlot toegang tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt. 

Voor meer info kunt u terecht bij Katrien Debeuckelaere: katrien.debeuckelaere@vlaanderen.be en bij An Maeyens: an.maeyens@vlaanderen.be