ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Gemeentehuis

Kerkplein 3
9667 Horebeke

055/45 52 35
info@horebeke.be

Openingsuren

Maandag tot vrijdag:
09:00 - 12:00
Maandagavond:
17:00 - 19:30

Erosie

Bepaalde delen van onze gemeente kennen in geval van zware regenval mogelijks erosieproblemen. Als gevolg van watererosie treden modderstromen op ter hoogte van wegen, grachten, beken, weiden en akkers. Soms worden ook woningen bedreigd. Anderzijds zijn er belangrijke problemen van oevererosie langs waterlopen en slibafzetting in waterlopen of wachtbekkens.

Ernstige bodemerosie leidt niet alleen tot hinder en financiële schade voor de burgers en de maatschappij. Het betekent ook voor de landbouw op akkers een geleidelijk verlies van de vruchtbare toplaag van de bodem. Dit is niet wenselijk voor een duurzame landbouwontwikkeling.

Het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan

In het erosiebestrijdingsplan worden de bodemerosieproblemen en de eventueel bijhorende modderoverlast, de actuele en potentiële knelpunten en de maatregelen voor een brongerichte en geïntegreerde aanpak beschreven.

Via een systeem van beheerovereenkomsten kan een landbouwer mogelijks subsidies verkrijgen voor een aantal van de in het plan voorgestelde maatregelen. 

Bij bepaalde knelpunten kan de gemeente zelf initiatieven nemen. Zo werden bijvoorbeeld reeds kokosdammen aangelegd in Rokegem.