ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Gemeentehuis

Kerkplein 3
9667 Horebeke

055/45 52 35
info@horebeke.be

Openingsuren

Maandag tot vrijdag:
09:00 - 12:00
Maandagavond:
17:00 - 19:30

Landbouw

Subsidiedatabank voor ondernemingen

De subsidiedatabank van het Agentschap Ondernemen, is een instrument waarop je de belangrijkste steunmaatregelen voor ondernemingen van de provinciale, de Vlaamse, de federale en de Europese overheid kan opzoeken.

Subsidiëring, financiering of adviesmogelijkheden specifiek gericht op land- en tuinbouw? Je vindt het hier terug.

Reglementering veldkanonnen

De reglementering omtrent het gebruik van het veldkanon wordt geregeld in het gemeentelijk GAS-reglement.

Wildschade 

Schade door bejaagbaar wild kan niet vergoed worden omdat die dieren bejaagd kunnen worden. De jager kan hiertoe een bijzondere bejaging aanvragen.

Dat kan maximaal voor een periode van 3 maand en onder bepaalde voorwaarden.

Een schadevergoeding voor overlast door wilde dieren, kan enkel worden toegekend indien de schade werd toegebracht door niet-bejaagbaar wild.

Het Besluit van de Vlaamse Regering over de vergoeding van wildschade regelt de procedure voor de schadevergoedingen die werd veroorzaakt door niet-bejaagbaar wild of door een beschermde soort.

De aanvraag moet worden ingediend bij het Agentschap voor Natuur en Bos met volgend formulier.

Schade aan land- en tuinbouwteelten

Extreme weersomstandigheden - onweer, overstromingen, hagel, ... - kunnen schade aanbrengen aan de land- of tuinbouwteelt.

Sinds 1 januari 2020 wordt echter niet langer een onderscheid gemaakt tussen algemene rampen en landbouwrampen. Alle schade veroorzaakt door erkende uitzonderlijke weersomstandigheden vallen onder de noemer 'ramp'. Sinds 1 januari 2020 geldt er een overgangsperiode van 5 jaar voor schade aan teelten in de landbouwsector. Tijdens de overgangsperiode wordt een tegemoetkoming voor teeltschade gradueel afgebouwd en zal de grootte van de vergoeding afhankelijk zijn van het afsluiten van een brede weersverzekering voor teelten.

Sinds 1 januari 2020 is er geen formele rol meer weggelegd voor de gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan teelten in het kader van het onderzoek tot erkenning van schadelijke natuurverschijnselen als ramp. De processen-verbaal van deze commissie moeten in het kader van de erkenning tot ramp dan ook niet langer overgemaakt worden aan het Vlaams Rampenfonds. Het kan wel dienen als bijlage om het bestaan en de omvang van de door de schadelijder geleden schade te staven in het kader van een persoonlijk vergoedingsdossier.

U kan hiertoe een schriftelijke aanvraag tot bijeenroeping van de commissie richten aan het gemeentebestuur, t.a.v. de schepen van landbouw, Kerkplein 3, 9667 Horebeke of per mail aan info@horebeke.be.