ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Gemeentehuis

Kerkplein 3
9667 Horebeke

055/45 52 35
info@horebeke.be

Openingsuren

Maandag tot vrijdag:
09:00 - 12:00
Maandagavond:
17:00 - 19:30

Privacyverklaring Covid19

Gemeentebestuur en OCMW Horebeke respecteren uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft specifiek het beleid aan het op het vlak van gegevensverwerking en- bescherming in het kader van de verwerking van persoonsgegevens door de lokale besturen ter bestrijding van de Covid-19-pandemie.

We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens, en we doen dit dan ook in overeenstemming met de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort als AVG of GDPR) en de relevante federale en Vlaamse wetgeving.

Wat is een verwerking van persoonsgegevens (art. 4 AVG)?

Persoonsgegevens omvatten alle informatie waarmee iemand geïdentificeerd kan worden. Dit kan rechtstreeks zijn, bijvoorbeeld aan de hand van een naam, rijksregisternummer of foto. Soms is het ook mogelijk om een persoon onrechtstreeks te identificeren door een combinatie van verschillende soorten informatie, bijvoorbeeld adres, leeftijd en geslacht. Alle informatie die zo aan iemand gekoppeld kan worden valt onder de noemer ‘persoonsgegevens’.

Verwerken omvat in de praktijk elk gebruik van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, raadplegen, verspreiden of wissen ervan.

De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, welke middelen daarvoor worden gebruikt en voor welke doeleinden dit gebeurt.

Verwerkers zijn partijen die in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken.

Welke gegevens verwerken we over u?

I.In het kader van de verwerking van persoonsgegevens door de lokale besturen met het oog op het nemen van verdere maatregelen ter bestrijding van de Covid-19-pandemie

Gegevens betreffende personen waarbij een COVID-19 test uitwees dat ze besmet zijn en de personen bij wie de arts een ernstig vermoeden heeft dat ze besmet zijn met COVID-19, zonder dat een COVID-19 test is uitgevoerd of voorgeschreven of waarbij de COVID-19-test uitwees dat ze niet besmet waren:

 • identificatiegegevens;
 • contactgegevens;
 • geslacht;
 • leeftijd;
 • datum waarop de COVID-19-test werd afgenomen;
 • datum van de eerste ziektesymptomen;
 • de eventuele collectiviteiten waarmee de persoon in contact is geweest;
 • gegevens betreffende de kwetsbaarheid en vraag tot hulp (of melding dat betrokkene niet meer wenst gecontacteerd te worden)

Gegevens betreffende personen waarmee de personen waarbij een COVID-19 test uitwees dat ze besmet zijn en de personen bij wie de arts een ernstig vermoeden heeft dat ze besmet zijn met COVID-19, zonder dat een COVID-19 test is uitgevoerd of voorgeschreven of waarbij de COVID-19-test uitwees dat ze niet besmet waren, in contact zijn geweest:

 • naam en voornaam;
 • postcode;
 • telefoonnummer;
 • taalvaardigheid;
 • of deze personen een gezondheidszorgberoep uitoefenen.

II.In het kader van het doorgeven van persoonsgegevens conform artikel 34/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid

Gegevens betreffende personen verzameld in het kader van quarantainehandhaving:

 • de voor- en achternaam;
 • het adres van de plaats waar de persoon in tijdelijke afzondering gaat;
 • de termijn van de tijdelijke afzondering.

Wat is het doel om uw gegevens te verwerken?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van preventieve gezondheidszorg, en meer bepaald om het verspreiden van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan.

We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons hierin zijn toebedeeld, te kunnen verrichten.

I.In het kader van de verwerking van persoonsgegevens door de lokale besturen met het oog op het nemen van verdere maatregelen ter bestrijding van de Covid-19-pandemie

 • Vooreerst bepaalt artikel 135, §2 Nieuwe Gemeentewet dat gemeenten ook tot taak hebben het voorzien ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen. Meer bepaald kan de gemeente passende maatregelen nemen om rampen en plagen, zoals epidemieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden;
 • Daarnaast stipuleert het decreet over het lokaal bestuur in artikel 2, §1: de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn beogen om op het lokale niveau duurzaam bij te dragen aan het welzijn van de burgers en verzekeren een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van hun bevoegdheden.  Ook dit vormt een rechtsgrond voor het optreden van de lokale besturen in het kader van de COVID-19-pandemie. Deze bepaling vormde ook de rechtsgrond voor het voornoemd besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 waarmee lokale besturen kunnen bijdragen aan de contact- en bronopsporing;
 • Artikel 57, §1 van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW-wet) bepaalt dat het OCMW tot taak heeft om aan personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is; het verzekert niet alleen lenigende of curatieve doch ook preventieve hulp; deze dienstverlening kan van materiële, sociale, geneeskundige, sociaal geneeskundige of psychologische aard zijn.

II.In het kader van het doorgeven van persoonsgegevens conform artikel 34/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid

 • Voor de controle op de maatregelen bepaald in artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003, zoals verder geconcretiseerd in het besluit Vlaamse Regering 8 januari 2021 tot uitvoering van artikel 34/1, tweede lid, en artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot uitvoering van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19.
 • Voor de handhaving van de maatregelen bepaald in artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003, zoals verder geconcretiseerd in het besluit Vlaamse Regering 8 januari 2021 tot uitvoering van artikel 34/1, tweede lid, en artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot uitvoering van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19. Deze handhaving bestaat uit de mogelijkheid om een proces-verbaal op te stellen met het oog op het opleggen van de in artikel 79 van het decreet van 21 november 2003 bepaalde strafsancties.
 • Overeenkomstig artikel 135, § 2 Nieuwe Gemeentewet hebben de gemeenten tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen. Meer bepaald wordt aan de gemeente toevertrouwd:
 • het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën en epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden (artikel 135, §2, lid 2, 5° Nieuwe Gemeentewet);
 • het nemen van de nodige maatregelen, inclusief politieverordeningen, voor het tegengaan van alle vormen van openbare overlast (artikel 135, §2, lid 2, 7° Nieuwe Gemeentewet);

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

I.In het kader van de verwerking van persoonsgegevens door de lokale besturen met het oog op het nemen van verdere maatregelen ter bestrijding van de Covid-19-pandemie

De beoogde gegevensverwerking door gemeentebestuur en OCMW Horebeke is gebaseerd op:

 • deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust (artikel 6, lid 1, c AVG);
 • deze verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag (artikel 6, lid 1, e AVG);
 • deze verwerking is noodzakelijk om redenen van zwaarwegend algemeen belang (artikel 9, lid 2, g AVG);
 • deze verwerking is noodzakelijk voor doeleinden van preventieve of arbeidsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, medische diagnosen, het verstrekken van gezondheidszorg of sociale diensten of behandelingen dan wel het beheren van gezondheidszorgstelsels en -diensten of sociale stelsels en diensten (artikel 9, lid 2, h AVG);
 • deze verwerking is noodzakelijk om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid, zoals bescherming tegen ernstige grensoverschrijdende gevaren voor de gezondheid of het waarborgen van hoge normen inzake kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen (artikel 9, lid 2, i AVG).

II.in het kader van het doorgeven van persoonsgegevens conform artikel 34/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid

De beoogde gegevensverwerking door gemeentebestuur en OCMW Horebeke is gebaseerd op:

 • Deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust (artikel 6, lid 1, c AVG);
 • Deze verwerking is noodzakelijk voor doeleinden van preventieve of arbeidsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, medische diagnosen, het verstrekken van gezondheidszorg of sociale diensten of behandelingen dan wel het beheren van gezondheidszorgstelsels en -diensten of sociale stelsels en diensten (artikel 9, lid 2, h AVG);
 • Deze verwerking is noodzakelijk om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid, zoals bescherming tegen ernstige grensoverschrijdende gevaren voor de gezondheid of het waarborgen van hoge normen inzake kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen (artikel 9, lid 2, i AVG).

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke zal uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van de wettelijke verplichting en binnen het kader van deze activiteiten.

Doorgifte

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij daarvoor een wettelijke basis bestaat. Als we voor het uitvoeren van een taak of voor het opstellen van een dossier beroep doen op een extern bedrijf (bv. een softwarefirma of gespecialiseerd adviesbureau) of uw gegevens doorgeven aan een andere overheidsinstelling, dan mogen zij uw gegevens alleen verwerken binnen het met hen afgesproken kader.

In principe worden uw gegevens enkel binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Wanneer uw persoonsgegevens in uitzonderlijke gevallen toch buiten de EER verwerkt worden, dan gebeurt dit steeds in overeenstemming met de voorschriften van de AVG.

Uitoefenen van rechten

Uw belangrijkste rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn: het recht op inzage, het recht op correctie, het recht om te wissen (vergetelheid), het recht om de verwerking te beperken, het recht om bezwaar te maken, het recht om gegevensportabiliteit, het recht om een klacht in te dienen en het recht om uw toestemming in te trekken.

U kunt uw rechten uitoefenen door een verzoek aan ons te richten. Om de verschillende soorten verzoeken te stroomlijnen en ervoor te zorgen dat niemand anders dan uzelf deze rechten kan uitoefenen werd hiervoor een formulier opgemaakt. U kan het formulier en de instructies hier terugvinden.

Vragen en klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, laat het ons dan weten. U kan ons contacteren via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring zijn opgenomen. Onze externe functionaris voor gegevensbescherming (FG, ook wel Data Protection Officer of DPO) is ook langs deze weg bereikbaar. Uw vraag, opmerking of klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Bent u ontevreden met de behandeling van uw verzoek of bent u van mening dat de behandeling van uw persoonsgegevens een inbreuk maakt op de privacywetgeving, dan kunt u een klacht neerleggen bij de toezichthoudende autoriteiten.

De Vlaamse Toezichtcommissie kunt u bereiken per e-mail op contact@toezichtcommissie.be of per brief aan Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel. Volg de juiste procedure om een klacht in te dienen.

De Gegevensbeschermingsautoriteit kunt u bereiken per e-mail op contact@apd-gba.be of per brief aan Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Volg de juiste procedure om een klacht in te dienen of om bemiddeling te vragen.

Contactgegevens

U kan ons contacteren via contactformulier , per e-mail naar privacy@horebeke.be of per brief naar <adresgegevens organisatie (gemeente en OCMW apart of uniek aanspreekpunt)>.

Historiek aanpassingen

Deze privacyverklaring (versie 1.0 dd 29.01.2021) kan worden gewijzigd als de omstandigheden dit vereisen.