ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Gemeentehuis

Kerkplein 3
9667 Horebeke

055/45 52 35
info@horebeke.be

Openingsuren

Maandag tot vrijdag:
09:00 - 12:00
Maandagavond:
17:00 - 19:30

Zoeken

Klimaat

Klimaatgezond

 

Horebeke warmt op voor klimaatgezonde acties

Op 27 mei heeft de gemeente Horebeke tijdens de gemeenteraad beslist om in te stappen op het
project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. Hiermee engageert de gemeente zich om de
klimaatproblematiek intergemeentelijk en met een langetermijnvisie aan te pakken. Eerste stap is een
eigen klimaatplan met horizon 2030.

Dat de gemeente Horebeke nu instapt op het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen, is geen
toeval. Klimaat is meer dan ooit een hot item en dit laat zich ook in Zuid-Oost-Vlaanderen voelen.

Dertien andere lokale besturen uit de regio engageerden zich in 2017 al in het project Klimaatgezond
Zuid-Oost-Vlaanderen om tegen 2030 40% minder CO 2 uit te stoten (mitigatie) en om de regio
veerkrachtig te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering (adaptatie). Met ondersteuning
van SOLVA | Streekoverleg en de Provincie Oost-Vlaanderen werd op 1 jaar tijd een regionaal
klimaatactieplan opgemaakt. Dit ambitieuze klimaatplan, dat vorige zomer door de 13 lokale besturen
werd goedgekeurd, staat nu klaar om uitgevoerd te worden.

Nieuwe ambassadeur voor het klimaat

Voor de gemeente Horebeke is het officiële engagement voor het klimaat helemaal nieuw.
Nog in 2019 zal de gemeente het Burgemeestersconvenant ondertekenen, het bredere Europese
kader op vlak van klimaatinitiatieven. Onder begeleiding van de Provincie zal de gemeente een
klimaatplan opmaken met maatregelen die tegemoetkomen aan doelstellingen op vlak van mitigatie
en adaptatie. Een duurzame langetermijnvisie vormt hierbij de rode draad.

Met de instap in het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen besliste de gemeente om in te
spelen op de opportuniteiten die een regionale klimaataanpak biedt. Door tot het project toe te treden,
kunnen de betrokken lokale besturen deel uitmaken van een netwerk waarin expertise gedeeld kan
worden en uitvoering van maatregelen voorbereid en uitgetest.

Meteen over naar actie

De gemeente Horebeke zal alvast drie maatregelen uit het regionale klimaatplan mee trekken en
toepassen op het eigen grondgebied. Het gaat om:

 • Rationaliseren van de openbare verlichting
 • Adviseren en ondersteunen bij energetische renovaties (i.s.m. Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert, Wortegem-Petegem en Aalst)
 • Bestrijden van erosie i.s.m. de landbouwers (Brakel, Lede, Maarkedal, Zwalm en Wortegem-Petegem)

Brochure 2020

Samen werken aan een gezonde Zwalm

Visie en strategie van de waterloopbeheerders

De Vlaamse Milieumaatschappij, de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Zwalm beheren samen de Zwalm en het merendeel van zijn zijlopen. Ons doel is een optimale balans te bewaren tussen de verschillende functies van de waterloop voor de ecologie, de economie en de waterhuishouding van de omgeving. Die verschillende aspecten beïnvloeden elkaar op complexe en fundamentele manieren; het beheer van de Zwalm vraagt dus om een weloverwogen aanpak. In deze tekst stellen we die visie graag aan je voor.

We doen aan intelligente sturing van het waterpeil

Er leven verschillende soorten vissen in de Zwalm. Voldoende water, ook tijdens droge perioden, is essentieel voor de goede ontwikkeling van dat visbestand. Aan de hand van klepstuwen garanderen we dat de waterstand het hele jaar door hoog genoeg blijft. Daarnaast zorgen vispassages voor een vrije vismigratie gedurende het grootste deel van het jaar. Bij het beheer van die klepstuwen en vispassages houden we steeds rekening met de werkende watermolens langs de Zwalm, om het beschikbare debiet optimaal te verdelen.

Aanhoudende droogte kan evenwel nog steeds tot een watertekort in de beek leiden. In dat geval kan de gouverneur een tijdelijk captatieverbod uitvaardigen om een minimale hoeveelheid water voor het leven in de Zwalm te behouden. Enkele bovenlopen van de Zwalm zijn ecologisch bijzonder kwetsbaar. Daarom geldt er een semipermanent captatieverbod tussen 1 april en 31 oktober.

Wanneer er een risico is op wateroverlast in de woonkernen, houden we het water stroomopwaarts vast en voeren we het vertraagd af, door de klepstuwen aan te passen en de bufferbekkens te vullen. Ter hoogte van de woonkernen zelf streven we naar een vlotte afvoer. Daarom verwijderen we grote stukken dood hout en stroppen gevormd door drijvende planten- en vuilresten.

We verstevigen de oever waar nodig

De Zwalm is van nature een snelstromende beek, met als typische kenmerken een grote dynamiek in stroomsnelheden, veel kronkelende meanders en specifiek in de bovenlopen een bodem van grof zand, kiezel of steen. Die elementen willen we zo veel mogelijk behouden.

Een sterke stroming kan op termijn de oever uitspoelen en afkalvingen veroorzaken. Op plaatsen waar dat geen probleem vormt, laten we de oever geleidelijk afbrokkelen, zodat onderwaterplateaus kunnen ontstaan. Die stimuleren de groei van moerasplanten en dragen zo bij aan de biodiversiteit. Op dit moment komen zulke planten minder voor langs de Zwalm, door de vrij steile oevers.

Waar afkalvingen niet wenselijk zijn, herstellen we de oevers op natuurlijke wijze: door het talud (het hellende deel van de oever) te herprofileren en onder meer zwarte els of wilg aan te planten. Harde oeververdediging gebruiken we alleen als dat nodig is om gebouwen of wegen op de oever te beschermen.

We ruimen slib voor een betere doorstroming

Door erosie komen een deel van de vruchtbare leembodems langs de Zwalm en haar zijlopen in het oppervlaktewater terecht. Dit slib wordt afgezet op plaatsen met minder sterke stroming. Dat kan lokaal de waterdoorvoer hinderen, bijvoorbeeld bij bruggen, duikers en molenlopers of op delen van de beek met een beperkt hoogteverschil of verhang. Op zulke plaatsen ruimen we slib om de doorstroming te vrijwaren. Op andere stukken van de Zwalm doen we dat niet of nauwelijks.

We onderhouden de houtkanten en maaien de taluds

Op plaatsen waar de Zwalm direct paalt aan intensieve landbouwgronden wordt idealiter een strook grond langs de Zwalm ingericht als buffer tegen instroom van sediment, pesticiden en meststoffen, zoals onbemest grasland, ruigte, houtkanten … Dit is positief voor de waterkwaliteit, draagt bij tot de natuurlijke dynamiek van de waterloop en verhoogt de diversiteit aan planten en dieren.

Houtkanten vormen een vertrouwd gezicht langs de Zwalm. Ze zijn ideale biotopen voor veel vogels en andere diersoorten en vormen waardevolle verbindingen tussen verschillende natuurlijke leefgebieden. Vlak langs de rivier dienen ze ook als oeververdediging. Alleen op de benedenloop van de Zwalm, tussen de samenvloeiing met de Traveinsbeek en de monding in de Schelde, doen we aan actief beheer van de houtkanten. In de winter kappen we dan een deel van het hout om een grotere variatie in de structuur te stimuleren. Dat komt de vitaliteit en biodiversiteit van de houtkanten ten goede. Overhangende takken mogen blijven, zolang ze de waterafvoer niet belemmeren.

Op een beperkt aantal plaatsen langs de Zwalm maaien we de taluds een of twee keer per jaar. Langs vismigratielopen, de dijken rond de gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG) en de restgronden maaien we jaarlijks. Zo verzekeren we een vlotte waterafvoer op die plaatsen. Afhankelijk van de locatie doen we dat onderhoud machinaal of handmatig. En het gebeurt altijd na 15 juni om het broedseizoen niet te verstoren.

Aan beide zijden van de Zwalm proberen we ook een strook van vijf meter vrij te houden, zodat de beheerder met machines en werktuigen tot bij het water raakt. Op enkele locaties laten we schapen grazen in plaats van te maaien. Dat draagt bij tot een gevarieerdere plantengroei en het is vaak ook goedkoper.

We bestrijden invasieve exoten

Exoten zijn planten of dieren die van nature niet in ons land voorkomen. Doordat ze hier vaak geen natuurlijke vijanden hebben, kunnen ze zich soms explosief voortplanten en een bedreiging vormen voor onze waterlopen en biodiversiteit. De belangrijkste invasieve exoten die we langs de Zwalm vinden, zijn de reuzenbalsemien, reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop. Die soorten bestrijden we, of we voorkomen op z’n minst dat ze zich verder verspreiden.

 

Het bredere kader: riviercontract voor de Zwalm

Op 28 juni 2021 ondertekenden de Provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse overheid, de gemeenten Horebeke, Zottegem en Zwalm, Solva, Boerennatuur Vlaanderen, Algemeen Boerensyndicaat Vlaanderen en de Boerenbond het riviercontract voor het stroomgebied van de Zwalmbeek. Daarmee engageerden ze zich om samen de overstromingsrisico’s in het stroomgebied aan te pakken.

In het riviercontract streven we vier doelen na: een goede waterkwaliteit, bescherming tegen wateroverlast, voorkomen van watertekort en ruimte voor waterbeleving. Ook die vier doelen kunnen we niet los van elkaar zien en vormen een stevige uitdaging in de context van de klimaatopwarming. Daarom is een goede samenwerking met de lokale partners en met de omwonenden van cruciaal belang voor een gezonde Zwalm.

De eerste actie in het riviercontract is de visie op het beheer van de waterlopen binnen het stroomgebied van de Zwalmbeek verduidelijken. Dit document is daarvan het resultaat.

Raadpleeg het riviercontract.

Lees verder


Klimaatgezond

Op 27 mei 2019 heeft de gemeente Horebeke tijdens de gemeenteraad beslist om in te stappen op het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen en toe te treden tot het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie. Hiermee engageert de gemeente zich om de klimaatproblematiek intergemeentelijk en met een langetermijnvisie aan te pakken. Eerste stap is een eigen klimaatplan met horizon 2030.

Dat de gemeente Horebeke nu instapt op het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen, is geen toeval. Klimaat is meer dan ooit een hot item en dit laat zich ook in Zuid-Oost-Vlaanderen voelen.

Dertien andere lokale besturen uit de regio engageerden zich ook reeds in het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten (mitigatie) en om de regio veerkrachtig te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering (adaptatie). Met ondersteuning van SOLVA | Streekoverleg en de Provincie Oost-Vlaanderen werd op 1 jaar tijd een regionaal klimaatactieplan opgemaakt.

Onder begeleiding van de Provincie startte Horebeke in januari 2021 met de opmaak van het klimaatplan met als eerste luik het mitigatieplan. In het najaar zal het klimaatadaptatieplan worden uitgewerkt. Een duurzame langetermijnvisie vormt hierbij de rode draad.

Het mitigatieluik omvat klimaatmaatregelen die de CO2-uitstoot beperken bij huishoudens (woningen), mobiliteit, tertiaire gebouwen en het gemeentebestuur (gemeentelijke gebouwen, gemeentelijke vloot en openbare verlichting). Het adaptatieluik zoomt in op maatregelen die ons beschermen tegen droogte, hitte, wateroverlast en erosie.

Met de instap in het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen besliste de gemeente om in te spelen op de opportuniteiten die een regionale klimaataanpak biedt. Door tot het project toe te treden, kunnen de betrokken lokale besturen deel uitmaken van een netwerk waarin expertise gedeeld kan worden en uitvoering van maatregelen voorbereid en uitgetest.

Meteen over naar actie

 • In Horebeke is reeds 90% van de openbare verlichting verled. Eind 2021 zou mogelijks alle openbare verlichting verled zijn
 • Samen met Erosiesteunpunt Oost-Vlaanderen wil Horebeke de erosieproblematiek bestrijden i.s.m. landbouwers
 • Aan de hand van het Riviercontract Zwalmbeek wil Horebeke de waterproblematiek in het stroomgebied van de Peerdestokbeek tegengaan
 • Eind oktober 2020 startte Horebeke met de opmaak van een hemelwaterplan in samenwerking met Farys
 • Op 1 maart 2021 werd de eerste thematische werkgroep georganiseerd waarbij het klimaatvriendelijk (renovatie, verwarming, …) maken van woningen centraal staat.
 • Op 22 april 2021 werd een Klimaattafel georganiseerd. Ideeën en suggesties om Horebeke energiezuiniger, veiliger en aangenamer te maken, konden hier aangebracht en toegelicht worden.

Lees verder


Plannen betreffende de Ruimtelijke Ordening

Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan - Voorontwerp

Iedereen heeft plaats nodig om te wonen te werken en te ontspannen, maar onze beschikbare ruimte raakt stilaan opgebruikt. De Provincie maakt daarom werk van een nieuw Ruimtelijk Beleidsplan met daarin de langetermijnvisie voor het gebruik van de ruimte in Oost-Vlaanderen. Ze kijkt daarbij richting 2050. Dat lijkt veraf, maar dat is het eigenlijk niet. De indeling van onze ruimte vandaag heeft gevolgen op lange termijn, dus moeten we goed nadenken en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen steeds voor ogen houden.

Ook jouw mening telt! Je kan op verschillende momenten jouw mening laten horen. In het najaar van 2019 kan je ons voorbereidend werk bekijken en jouw suggesties met ons delen, tijds de raadpleging van de conceptnota. Hou zeker de website in de gaten voor meer info over toekomstige participatiemomenten:

www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050

 

Gewestplan

Vroeger maakte de overheid gewestplannen. Sinds 2000 gebeuren geen nieuwe gewestplanwijzigingen meer. Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) vervangen geleidelijk aan de bestaande gewestplannen. Enkel waar nog geen ruimtelijk uitvoeringsplan geldt, is het gewestplan nog van kracht.

U kunt de gewestplannen binnen de Provincie Oost-Vlaanderen hier raadplegen.

 

Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan. Het geeft een bindende waarde aan alle overheidsbeslissingen en legt voor een bepaald gebied bijvoorbeeld vast welke activiteiten er mogen plaatsvinden of aan welke stedenbouwkundige voorschriften een gebouw in een bepaalde zone moet voldoen.

Een RUP kan opgemaakt worden op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau. De overheid beslist wanneer een ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgesteld. Het lagere gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringplan (GRUP) kan niet ingaan tegen de hogere Vlaamse en provinciale uitvoeringsplannen.

U kan hier de toelichtingsnota’s aantreffen met betrekking tot volgende GRUP’s:

 

Ruimtelijk Structuurplan

Een ruimtelijk structuurplan kan opgemaakt worden op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau.

Omwille van de uitdagingen die de steden en gemeenten hebben inzake ruimtelijk beleid, is het belangrijk dat iedere gemeente zelf nadenkt over de ruimtelijke ontwikkeling van haar grondgebied en een korte en lange termijn visie hierop uitwerkt. Binnen het beleidskader dat het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het provinciaal ruimtelijk structuurplan aanreiken, kan de gemeente haar eigen ruimtelijk beleid uitstippelen.

Een structuurplan geeft keuzes aan in verband met de ruimtelijke ontwikkeling van een gebied. Deze keuzes worden gemaakt op basis van een inzicht in de kwaliteiten en de problemen die de ruimte vandaag kent. Het structuurplan geeft ook richtlijnen voor grond- en ruimtegebruik aan. Alle ruimtebehoevende activiteiten komen erin aan bod. Een structuurplan belicht voornamelijk algemene principes. U zal er dus geen uitspraken over een individuele kavel of over specifieke problemen in terugvinden. Het is geen bodembestemmingsplan. Het bevat de krijtlijnen voor wat later een nieuw beleid inzake ruimtelijke ordening moet worden. 

Een structuurplan bindt enkel de overheid. Dat wil zeggen dat de gemeente en de andere overheden zich moeten schikken naar wat in het structuurplan wordt vastgelegd. De ruimtelijke uitvoeringsplannen die worden opgemaakt als uitwerking van het structuurplan, zijn verordenend. Dat wil zeggen dat zij ook door de burger moeten worden nageleefd.

De gemeenteraad heeft op 12 juni 2001 beslist tot de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. In de gemeenteraad van 26 juli 2010 werd het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voorlopig vastgesteld. Het ontwerp werd goedgekeurd door de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen en het Gemeentelijk RSP verscheen in het Belgisch Staatsblad in 2012.

Het beschikken over een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is één van de vijf voorwaarden zodat de gemeente Horebeke zelfstandig stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen kan afleveren.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Horebeke is tevens integraal online te raadplegen.

 

Bijzondere plannen van aanleg (BPA'S)

Een bijzonder plan van aanleg (BPA) is een beleidsdocument waarin de gemeentelijke visie wordt uitgedrukt omtrent de toekomstige ruimtelijke ordening. Een BPA heeft meestal betrekking op een deel van het gemeentelijk grondgebied. 

In Horebeke zijn volgende BPA’s van toepassing: 

Een BPA is hiërarchisch ondergeschikt aan het gewestplan. De voorschriften die opgenomen zijn in een BPA zijn niet alleen bindend voor de overheid, maar ook rechtstreeks toepasselijk op de particulieren. Een bestuur kan geen stedenbouwkundige vergunning afleveren die in strijd zou zijn met een goedgekeurd BPA.

Het BPA bestaat uit een kaarttekening met grafisch ingekleurde bestemmingszones en voorschriften met betrekking tot deze zones.

Vanaf 2010 kunnen BPA's niet meer herzien of gewijzigd worden. Delen van, of volledige BPA's, dienen in de toekomst vervangen te worden door ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's).

 

Geopunt

Geopunt  is de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie. Het geoportaal maakt geografische informatie toegankelijk voor overheidsinstanties, burgers, organisaties en bedrijven. U vindt er ondermeer kaarten van de administratieve percelen, het Gewestplan, kaarten betreffende de overstromingsgevoelige gebieden, Biologische waarderingskaarten, enzoverder. Geopunt brengt deze maatschappelijk relevante geografische gegevens en diensten op een slimme en gebruiksvriendelijke wijze bijeen. Zo kan u de kaarten laten overlappen, opzoeken op adres, …

Het geoportaal vormt het Vlaamse knooppunt in een Europese geografische data-infrastructuur en voldoet aan de vereisten van de Europese INSPIRE-richtlijn.

 

Inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid

De Vlaamse overheid heeft recent werk gemaakt van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van  

 • Gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
 • Voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
 • Niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
  • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
  • de federale overheid
  • een buurland

Via het portaal krijgt u vlot toegang tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt. 

Voor meer info kunt u terecht bij Katrien Debeuckelaere: katrien.debeuckelaere@vlaanderen.be en bij An Maeyens: an.maeyens@vlaanderen.be

Lees verder


Schrijf je in voor de energie-fit sessies

Wil jij je woning energiezuiniger maken? Top!

Het klimaat én je portemonnee zullen je dankbaar zijn

Hoe je jouw huis best energiefit maakt, leer je tijdens onze gratis infosessies

Schrijf je snel in voor een online Energiefit-sessie. Je komt er alles te weten over dak-, raam- en muurisolatie, energiezuinig verwarmen en ventileren!

De Energiefit-sessies gaan door in juni, op dinsdag en woensdag van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Ontdek de volledige kalender met inschrijflinks op https://www.so-lva.be/energiefit-sessies

Lees verder


Groepsaankoop zonnepanelen Zuid-Oost-Vlaanderen

Energiehuis BEA organiseert een groepsaankoop  voor zonnepanelen voor alle inwoners van Zuid-Oost-Vlaanderen. Zonnepanelen plaatsen is immers een duurzame keuze die bijdraagt aan een klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. Het is bovendien een slimme keuze: je bespaart energiekosten, er is altijd energie én het is goed voor het klimaat. Inschrijven op de groepsaankoop is vrijblijvend en kan nog tot 30 september 2020. Voor meer informatie kunt u terecht op: https://www.energiegroepsaankoop.be/zonnepanelen-zuid-oost-vlaanderen/

Lees verder


Groepsaankoop groene stroom - doe mee voor een voordelig en groen energiecontract!

Groepsaankoop groene stroom - doe mee voor een voordelig en groen energiecontract!

Betaal jij net als vele anderen te veel voor je energiefactuur? Wil jij ook je steentje bijdragen aan het klimaat? Schrijf je dan vrijblijvend en eenvoudig in voor de nieuwe groepsaankoop 100% Belgische groene stroom en aardgas van de Provincie Oost-Vlaanderen. Dit jaar viert de groepsaankoop zijn 10de jubileum. Om dit heugelijke nieuws te vieren kan je bovendien kans maken op 1 jaar Belgische groene stroom!

Inschrijven kan nog tot en met 1 februari via www.oost-vlaanderen.be/groenestroom of na afspraak in het gemeentehuis van Horebeke. Komt u graag ter plaatse in het gemeentehuis? Maak eerst een afspraak met energieconsulent Bart Van Hulle nr. 0489/812 159. Zo houden we ons samen aan de Coronamaatregelen.

Lees verder


Start groepsaankoop regentonnen

Het is zover. Op 07.04.2023 start de groepsaankoop #1000regentonnen van streekintercommunale SOLVA! Vorig jaar kochten 1078 gezinnen een ton, goed voor meer dan 320.000 liter opgevangen water. Regenwater opvangen is interessant voor je portefeuille en het klimaat. Je kan het in je tuin gebruiken bij aanhoudende droogte of gebruiken om mee te poetsen. Bestel je ton uiterlijk 15 mei via www.1000regentonnen.be.

Lees verder


Klimaatplan

Download hier het klimaatplan.

Lees verder


Schrijf je in voor de klimaattafel

Op 22.04 wordt online een klimaattafel georganiseerd voor Horebeke. Schrijf je in via email op info@horebeke.be

Meer info vindt u via deze link

Lees verder


Kandidatuur Landschapspark Vlaamse Ardennen - Jouw mening is welkom

Kandidatuur Landschapspark Vlaamse Ardennen
Jouw mening is welkom!

 

De Vlaamse Ardennen is zonder twijfel een van de mooiste landschappen van Vlaanderen: een kleinschalig, reliëfrijk landschap met bossen, kouters en graslanden doorweven met kleine landschapselementen. Het landschap is rijk aan natuur- en erfgoedwaarden. Je vindt er tal van bronnen, karaktervolle dorpjes, familiale landbouwbedrijven, water- en windmolens. Een walhalla voor fietsers en wandelaars.

Om al deze redenen dingt onze gemeente Horebeke mee naar een erkenning als Landschapspark voor onze Vlaamse Ardennen. Dit samen met 6 andere gemeenten en tientallen partnerorganisaties. Landschapsparken worden door de Vlaamse Regering in het leven geroepen om aan streekontwikkeling te doen op maat van dat landschap. Dus niet om extra gebieden te beschermen, strengere wetgevingen of beperkingen voor inwoners, bedrijven of bezoekers te creëren, maar wel om samen met de sectoren die het landschap tot stand brachten en “soigneren” (landbouw, toerisme, natuur, mobiliteit, erfgoed, ….) antwoorden te bieden op de uitdagingen waar dat landschap de komende decennia voor staat.

Die uitdagingen staan geformuleerd in het Masterplan van onze kandidatuur.  Hoe kunnen we de  landbouw in onze streek ondersteunen en optimaal verweven met de natuur? Hoe kunnen we natuur en ons bronlandschap herbronnen naar een betere waterhuishouding? En hoe kunnen we onze dorpen laten opleven, klimaatrobuust maken en aantrekkelijk houden voor inwoner, ondernemer en bezoeker?

Een erkenning betekent dat de Vlaamse overheid een kerngebied uit onze regio zal betoelagen met extra middelen om concrete acties uit te voeren. Die acties staan stuk voor stuk omschreven in het operationeel plan en vormen de agenda van het Landschapspark Vlaamse Ardennen voor de komende jaren. Acties waar iedere inwoner, bedrijf, vereniging, … vrijwillig aan kan meewerken.

U kan het masterplan en operationeel plan van onze kandidatuur hier raadplegen en uw mening geven (tot en met 28 juni 2023):
https://www.rlva.be/landschapspark 

Lees verder